Regulamin Klubu Sportów Walki „Broken Tooth Gym”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Klub Sportów Walki „Broken Tooth Gym” (zwany dalej „Klubem”) jest miejscem prywatnym, a dostęp na jego teren jest możliwy tylko
  w wyznaczonych strefach, na określonych zasadach oraz w określonych godzinach.
 2. Do przebywania w Klubie uprawnia posiadanie ważnego opłaconego karnetu lub wniesienie opłaty za jednorazowe wejście na zajęcia.
 3. Osoby towarzyszące uczestnikom zajęć, takie jak rodzice niepełnoletnich uczestników, mogą przebywać na terenie Klubu pod warunkiem zgody osób odpowiedzialnych za Klub.
 4. Płatności za zajęcia można dokonywać gotówką, kartą płatniczą, przelewem lub za pośrednictwem systemu Medicover Sport.
 5. Płatność za zajęcia musi być dokonana z góry, w pierwszym tygodniu danego miesiąca.
 6. W przypadku pozaprogramowego zamknięcia klubu/odwołania zajęć, klub zaoferuje inny termin lub sposób realizacji zajęć (odrobienie).
 7. Odrobienie zajęć odbywa się wyłącznie w sytuacji, kiedy klub musiał zostać zamknięty lub zajęcia musiały zostać odwołane z powodów leżących po stronie klubu.
 8. Karnety niewykorzystane z powodu nieobecności nie przechodzą na kolejny miesiąc.
 9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w jego pomieszczeniach.
 10. Klub zastrzega sobie prawo do odmówienia obsługi bez konieczności podawania przyczyny.
 11. Klub ma prawo poprosić o opuszczenie terenu, zwłaszcza w przypadku naruszania obowiązujących zasad.
 12. Osoby przebywające w Klubie zobowiązane są do szanowania sprzętu oraz przestrzegania instrukcji instruktorów/instruktorek.
 13. Osoby, które wyrządziły szkody lub zniszczenia, są odpowiedzialne za ich naprawę lub pokrycie kosztów naprawy.
 14. W Klubie obowiązują zasady wzajemnego szacunku.
 15. W Klubie należy przestrzegać zasad kultury osobistej oraz zasad higieny osobistej.
 16. Na terenie Klubu całkowicie zakazane jest: a) spożywanie napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających, b) palenie tytoniu oraz używanie elektronicznych papierosów, c) handel, reklamy i ulotki (chyba, że wynika to
  z wcześniejszych ustaleń), d) wniesienie niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych i wybuchowych, e) prowadzenie działań bez zgody Klubu, w tym treningów personalnych.

§ 2 Zasady korzystania

 1. Osoby przebywające i uczestniczące w zajęciach w Klubie zobowiązane są do:

a) przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz szacunku wobec innych,

b) zachowania czystości i norm higieny,

c) podporządkowania się poleceniom personelu Klubu,

d) zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu przed jego użyciem,

e) zachowania ostrożności przy korzystaniu ze sprzętu Klubu,

f) używania osobistego ręcznika i odpowiedniego obuwia sportowego. Obuwie należy zmienić w szatni, przed wyjściem do innych pomieszczeń. Obuwie sportowe musi być odpowiednie do rodzaju wykonywanych ćwiczeń. Niektóre zajęcia wymagają uczestnictwa bez obuwia (zajęcia te wymagają posiadania klapków).

 g) opuszczenia Klubu przed zamknięciem.

 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego korzystania ze sprzętu, niezgodnego z instrukcjami lub zasadami Klubu.
 2. Osoby z dolegliwościami zdrowotnymi, schorzeniami oraz w ciąży, zobowiązane są poinformować personel Klubu o swoim stanie zdrowia.
 3. Osoby korzystające z usług Klubu powinny potwierdzić brak przeciwwskazań do intensywnego wysiłku fizycznego oraz świadomość ryzyka kontuzji.
 4. Osoby przystępujące do wykonywania ćwiczeń, mimo przeciwwskazań zdrowotnych lub braku uprzedniej konsultacji, czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 5. Przystępowania do zajęć jest równoznaczne ze zgodą do wykonywania intensywnych ćwiczeń fizycznych oraz ze świadomością specyfiki zajęć prowadzonych w Klubie, a także mogących wystąpić w trakcie nich kontuzjach,
  w szczególności w trakcie treningów sportów walki.
 6. W czasie Otwartej Maty osoby uczestniczące korzystają ze sprzętu oraz infrastruktury klubu samodzielnie (nie są to treningi personalne).
 7. W czasie Otwartej Maty mogą odbywać się treningi personalne, jeśli zostało to wcześniej ustalone.
 8. Osoby uczestniczące w zajęciach i wydarzeniach w Klubie, wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocji Klubu. Wizerunek Członków Klubu podlega ochronie prawnej oraz będzie wykorzystywany
  z zachowaniem najwyższej staranności oraz dbałości o zachowanie norm moralnych i społecznych.

§ 3 Polityka prywatności

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 2. Członkowie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz udostępnienie swojego wizerunku w celach marketingowych Klubu.
 3. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim.
 4. Administratorem danych osobowych jest Bartosz Ząb, kontakt: iod.brokentooth@gmail.com.

§ 4 Postanowienia dodatkowe

 1. Opłaty za zajęcia są regulowane zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Zajęcia odbywają się według aktualnego grafiku.
 3. Wynoszenie sprzętu bez zgody Klubu karane jest grzywną w wysokości 200 zł.
 4. Klub zapewnia dostęp do toalety i pryszniców.
 5. Naruszanie integralności osobistej jest zabronione, chyba że wynika to
  z prowadzonych zajęć.
 6. Zakazane jest obrażanie, poniżanie i dyskryminacja innych osób.
 7. Instruktor/Instruktorka ma prawo wyprosić osobę z zajęć, jeśli zachowanie tej osoby jest niebezpieczne dla innych.
 8. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku opłaty.
 9. Opłaty za zajęcia obowiązują w rozliczeniu miesięcznym, z wyjątkiem zgłoszenia nieobecności przed rozpoczęciem miesiąca.
 10. Wpłaty za zajęcia Krav Maga oraz brazylijskie jiu-jitsu obowiązują w ramach karnetu miesięcznego.
 11. Możliwe jest jednorazowe wejście na wybrane zajęcia, tj.: Stretching & Mobility, Kettlebells, a także jednorazowe wejście na Otwartą Matę (odbywa się w soboty w godzinach 12:00-16:00).
 12. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku oraz organizowania zastępstw instruktorskich.
 13. Pracownicy klubu dokładają wszelkich starań by powierzchnie użytkowe,
  w tym sprzęty i część sanitarna były zawsze czyste i odkażone.
 14. Klub dokłada wszelkich starań by tworzyć bezpieczne i przyjazne miejsca do treningu i nawiązywania relacji społecznych.
 15. Wszelkie kwestie sporne lub nieuregulowane w Regulaminie będą rozstrzygane indywidualnie przez Klub.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania Regulaminu.
 2. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie i zasadach korzystania
  z Klubu.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Broken Tooth Bartosz Ząb” z siedzibą we Wrocławiu, ul. F. Magellana 51/5, 51-505 Wrocław zwany dalej Administratorem.
 2. W sprawach związanych z ochrona danych osobowych w Broken Tooth Gym można kontaktować się na adres mailowy: kontakt@brokentoothgym.pl, telefonicznie: 513207318 lub listownie na adres:
  F. Magellana 51-5,  51-505 Wrocław.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim:
 • w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy (np. zakup jednorazowego uczestnictwa w treningu lub karnetu) na podstawie   6 ust.  1 lit. b RODO,
 • w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  (np. wystawienie faktury),
 • w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony
  w sprawie roszczeń, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w celach wskazanych w treści zgody jeśli Pani/ Pan taką zgodę wyrażą dobrowolnie w jednym lub kilku celach, to dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 1. Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane przez: osoby działające w imieniu Administratora lub w imieniu Pani/ Pana, osoby współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzenia treningów, biuro rachunkowe, firmy zapewniające serwis dla systemu informatycznego i monitoringu wizyjnego, kancelarie prawne, banki.
 2. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych,
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Należy jednak pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
 4. Niezależnie od praw wymienionych w punkcie 6 ma Pani/ Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Należy jednak pamiętać, iż prawo to nie jest bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od jego stosowania
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, przez czas realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do czasu zgłoszenia sprzeciwu – w zależności od celu w jaki były przetwarzane.
 6. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach odmowa ich podania może skutkować odmową wykonania usługi (np. jeśli żąda Pani/ Pan wystawienia faktury; jeśli chce Pani/ Pan dokonać personalizacji karnetu itp. ).
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO).
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.