Regulamin sanitarny w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

 1. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu, jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów Broken Tooth Gym, minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.
 1. Obsługa klubu zobowiązuje się stosować do wytycznych, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, w tym do: zapewnienia wszystkim Klientom Broken Tooth Gym niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z terenu klubu.
 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Broken Tooth Gym zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, których to treść została udostępniona na stronie www.brokentoothgym.pl, profilu Facebook oraz w recepcji klubu.
 1. Maksymalna ilość osób przebywających w pomieszczeniach klubu wynosi 18 – zgodnie z Rozporządzeniem, 1 osoba na 10m2 powierzchni całkowitej obiektu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą zostać wprowadzone zapisy na najbardziej oblegane godziny, co będzie podane do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.
 1. W klubie mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług klubu nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, bądź miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Obsługa ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu do klubu. Nie ma obowiązku stosowania maseczek ochronnych przez osoby ćwiczące!
 1. Osoby z grup wysokiego ryzyka, tj. starsze i przewlekle chore mają stałą możliwość uzyskania informacji, o liczbie osób korzystających z klubu w danym czasie oraz ustalenia z personelem i wyboru najmniej popularnych godzin.
 1. Zaleca się zachowanie odległości co najmniej dwóch metrów pomiędzy osobami ćwiczącymi. Obsługa zobowiązuje się, do ustawienia sprzętu zgodnie z zasadą zachowania odległości co najmniej 1,5m, od poszczególnych stanowisk. W związku z tym, niektóre sprzęty/maszyny mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania.
 1. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w tym:

– dezynfekcji rąk przy wejściu na teren siłowni i po wyjściu z toalety,

– posiadania zmiennego obuwia oraz dużego ręcznika do ćwiczeń,

– dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu.

9. Osoby niestosujące się do wymogów uwzględnionych w pkt. 7 mogą zostać wyproszone z sali treningowej.

10. Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni klubu oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet. Prysznice i toalety na terenie klubu działają bez ograniczeń i będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi GIS.

11. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Broken Tooth Bartosz Ząb” z siedzibą we Wrocławiu, ul. F. Magellana 51/5, 51-505 Wrocław zwany dalej Administratorem.
 2. W sprawach związanych z ochrona danych osobowych w Broken Tooth Gym można kontaktować się na adres mailowy: kontakt@brokentoothgym.pl, telefonicznie: 513207318 lub listownie na adres:
  F. Magellana 51-5,  51-505 Wrocław.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim:
 • w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy (np. zakup jednorazowego uczestnictwa w treningu lub karnetu) na podstawie   6 ust.  1 lit. b RODO,
 • w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  (np. wystawienie faktury),
 • w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony
  w sprawie roszczeń, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w celach wskazanych w treści zgody jeśli Pani/ Pan taką zgodę wyrażą dobrowolnie w jednym lub kilku celach, to dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 1. Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane przez: osoby działające w imieniu Administratora lub w imieniu Pani/ Pana, osoby współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzenia treningów, biuro rachunkowe, firmy zapewniające serwis dla systemu informatycznego i monitoringu wizyjnego, kancelarie prawne, banki.
 2. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych,
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Należy jednak pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
 4. Niezależnie od praw wymienionych w punkcie 6 ma Pani/ Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Należy jednak pamiętać, iż prawo to nie jest bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od jego stosowania
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, przez czas realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do czasu zgłoszenia sprzeciwu – w zależności od celu w jaki były przetwarzane.
 6. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach odmowa ich podania może skutkować odmową wykonania usługi (np. jeśli żąda Pani/ Pan wystawienia faktury; jeśli chce Pani/ Pan dokonać personalizacji karnetu itp. ).
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO).
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.