Regulamin Organizacji Szkoleń w ramach Centrum Broken Tooth Gym

ORGANIZATOR

Organizatorem szkolenia jest Broken Tooth Bartosz Ząb, ul. Magellana 51/5, 51-505 Wrocław, NIP: 898 210 23 89.

§1

SZKOLENIA

 1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleniowej, dostępnej pod adresem http://brokentoothgym.pl/.
 2. Oferta szkoleniowa określa w szczególności: miejsce szkolenia, czas jego trwania oraz termin, cel, program szkolenia, koszt szkolenia, informacje szczegółowe dotyczące warsztatu umiejętności praktycznych, konsultacji dodatkowych, terminu przyjmowania zgłoszeń. 
 3. Kontakt z osobą zainteresowaną danym szkoleniem prowadzi Koordynator danego szkolenia. 

§2

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Informacja o organizowanych szkoleniach przekazywana jest potencjalnym Uczestnikom w formie informacji publikowanych na stronie internetowej http://brokentoothgym.pl/, działań marketingowo–promocyjnych oraz poprzez social media.
 2. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@brokentoothgym.pl lub dokonanie zgłoszenia telefonicznego pod nr tel. 513 207 318.
 3. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszeniem nazywamy informację przekazaną Organizatorowi przez Zainteresowanego w sposób wskazany
  w ust. 2. 
 4. Potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej w dniu szkolenia, na podstawie informacji zawartych w dokonanym zgłoszeniu. 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego szkolenia, z zastrzeżeniem ograniczeń związanych z kryteriami

sanitarno– epidemiologicznymi.

 1. Po dokonaniu zgłoszenia w rozumieniu ust. 2, z Zainteresowanym kontaktuje się Koordynator danego szkolenia, który uzgadnia z Zainteresowanym opcję płatności oraz udziela odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii organizacyjnych. 

§3

CENNIK SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Koszt szkolenia obejmuje koszt uczestnictwa w tzw. modułach szkoleniowych, dostęp do materiałów dydaktycznych w formie papierowej oraz elektronicznej, wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia, konsultacje uzupełniające, wynagrodzenie prowadzących. 
 2. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w ramach opłaty za szkolenie. 
 3. Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia, po uzgodnieniu opcji płatności z Zainteresowanym w formie przelewu, gotówką, kartą płatniczą lub przy pomocy aktywnego tj. opłaconego karnetu Broken Tooth Gym, bądź na podstawie honorowanej przez Broken Tooth Gym operatora karty partnera .
 4. Zainteresowany dokonując zgłoszenia, powinien zadeklarować preferowaną opcję płatności.

§4

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: kontakt@brokentoothgym.pl. 
 2. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 30 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zainteresowanemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
 3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zainteresowanego później niż na 30 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, wcześniej wpłacone przez Zainteresowanego kwoty nie podlegają zwrotowi. 
 4. Terminem rezygnacji jest data wiadomości e-mail zawierająca oświadczenie o rezygnacji. 
 5. Zwroty wpłaconych kwot są realizowane w terminie do 14 dni od dnia przesłania organizatorowi oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia.

§5

ZMIANY PROGRAMU SZKOLENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania. 
 2. Organizator może dokonać zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, poprzez kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej. 
 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Zainteresowanego kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Zainteresowanego lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i modyfikacji programu szkolenia, o czym poinformuje Uczestnika przynajmniej na 14 dni roboczych przed terminem szkolenia. W takim wypadku Zainteresowany może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej kwoty, bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. 
 5. Organizator zastrzega sobie w sytuacjach nadzwyczajnych (np. niezdolność do pracy osoby prowadzącej szkolenie, wypadek komunikacyjny itp.) prawo dokonania zmiany osoby prowadzącej szkolenie, o czym poinformuje Uczestnika przed rozpoczęciem szkolenia. 

§6

REKLAMACJE

 1. Uczestnik szkolenia może dokonać reklamacji składając do Organizatora oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, w okresie 30 dni od daty zakończenia szkolenia. 
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych. 
 3. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji uprawnia Uczestnika do rekompensaty. Rekompensata zostanie ustalona w trybie indywidualnym pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem. 
 4. Jako formy rekompensaty uznaje się między innymi: powtórną realizację usługi szkoleniowej, zwrot kosztów poniesionych przez Uczestnika, uzupełnienie części usługi szkoleniowej, która podlega reklamacji lub też inne formy ustalone indywidualnie. 

§7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Organizator tj. Broken Tooth Bartosz Ząb, ul. Magellana, Wrocław, NIP: 898 210 23 89.
 2. Wszelkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji Uczestników są przetwarzane, gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 1000.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1 ze sprostowaniem), zwane dalej łącznie RODO.
 3. Po szczegółowe informacje odnośnie praw i obowiązków Stron w ramach organizacji ww. szkoleń/kursów w kontekście ochrony danych osobowych zapraszamy na stronę internetową www. http://brokentoothgym.pl/.
 4. Dane osobowe Uczestników są danymi wykorzystywanymi wyłącznie dla potrzeb realizacji danego szkolenia. 
 5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia. 

§8

PRAWA AUTORSKIE

 1. Oferta szkoleniowa Broken Tooth Gym jest chroniona prawem autorskim. 
 2. Kopiowanie materiałów szkoleniowych lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim wymaga zgody Organizatora. 

§9

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. 

§10

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29.02.2020 roku. 
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora szkolenia, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://brokentoothgym.pl/.
 3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz warunki akcji promocyjnych, dotyczących zgłoszeń przesłanych przed datą wejścia w życie takiej zmiany.